آی پاراسی

منده سیغار ایکی جهان ، من بو جهانه سیغمازام گوهر لا مکان منم ، کون و ومکانه سیغماز ام

آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست